asscom certified as Aviation Security Validator

November 2012

Certification of asscom GmbH as „Aviation Security Validator“ by the German  Federal Aviation Office (LBA)